Statuten

Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland,
  hierna SAN genoemd.
 2. De zetel is gevestigd in Malden.
 3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
 4. De SAN is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Nijmegen onder
  nummer 82535922.
 5. Bevoegde rechtbank is Rechtbank Gelderland locatie Arnhem

Structuur en doelstellingen

Artikel 2

 1. De SAN is een solidariteitsgemeenschap van mensen, die in noodsituaties als gevolg van ziekte en ongevallen hulp verlenen kan. Het is een overkoepelende vereniging, waaronder lokale Artabana groepen functioneren.
 2. Deze lokale groepen zijn onafhankelijk actief in alle regionale aangelegenheden. Zij beheren en organiseren zichzelf en hebben geen invloed op de bovenregionale of algemene bekommernissen van de SAN.
 3. Op basis van solidariteit creëert de SAN de juridische en economische voorwaarden, die individuele en menselijke gezondheidszorg mogelijk maken.
 4. De SAN is een bijzondere vorm van sociale zekerheid en kan niet vergeleken worden met een reguliere zorgverzekeraar of zorgverzekering.
 5. De SAN is zonder winstoogmerk en streeft uitsluitend liefdadigheidsdoeleinden na.
 6. Deze doelstellingen worden bereikt, doordat:
  1. leden van de lokale groepen, die door ziekte in nood verkeren, snel ondersteund kunnen worden, zowel intermenselijk als financieel;
  2. de SAN bijdraagt aan een menswaardige samenleving, waarbij mens en gemeenschap elkaar sociaal en materieel versterken.
 7. De SAN is ideologisch en politiek-neutraal.

Beheer en gebruik van de middelen

Artikel 3

 1. De SAN beheert een bovenregionaal solidariteitsfonds (hierna noodfonds genoemd) dat gevuld wordt door bijdragen van de leden van de lokale groepen.
 2. Op aanvraag vanuit deze groepen verleent de SAN vanuit het noodfonds financiële hulp, bij door leden ervaren nood als gevolg van ziekte of ongevallen, zonder enig wettelijk recht daarop. Bijdragen uit het noodfonds worden overgemaakt naar de betreffende lokale groepen, die ze schenken aan hun leden in overeenstemming met de statuten.
 3. Op dit noodfonds kan een beroep worden gedaan, wanneer de financiële middelen van de betreffende groep, evenals de middelen van de regionale reservefondsen uitgeput zijn.
 4. De SAN geeft geen (bindend) advies, legt geen restricties op (anders dan in statuten en reglementen vermeld staan), verzamelt geen medische gegevens en oefent geen economische druk uit naar lokale en regionale groepen.

Groepslidmaatschap

Artikel 4

 1. De algemene groepsvergadering beslist over toelating van een groep tot de SAN. Het bestuur controleert de schriftelijke documenten van deze lokale groep.
 2. Voorwaarde voor toelating is dat de toekomstige lokale groep de algemene filosofie en de missie van de SAN onderschrijft.
  De richtlijnen voor toelating van nieuwe groepsleden zijn hiervoor bepalend.
 3. Elke lokale groep kan maximaal drie afgevaardigden naar de algemene groepsvergadering van de SAN sturen. Elke lokale groep heeft daar 3 stemmen.
 4. Het lidmaatschap van een groep vervalt wanneer de groep ontbonden of opgezegd wordt.
 5. Het uittreden van een groep gaat in na schriftelijke melding aan de SAN. Als er een hulpvraag van een groepslid aanhangig is op het moment van opzegging, moet eerst de aanvraag nog afgehandeld worden door de groep.

Lidmaatschapsbijdragen

Artikel 5

 1. De SAN krijgt via lidmaatschapsbijdragen van de gewone leden uit de groepen middelen om zijn administratieve kosten te beheren.
 2. De leden van de groepen leveren hun lidmaatschapsbijdragen in overeenstemming met Art. 9, lid 5 van de statuten.
 3. Lidmaatschapsbijdragen worden geregeld in het ‘Reglement bijdragen en vergoedingen’.

Solidariteitsbijdragen, donaties en giften

Artikel 6

 1. De SAN ontvangt de middelen om zijn statutaire doeleinden te verwezenlijken via:
  1. solidariteitsbijdragen van de leden van lokale groepen;
  2. donaties;
  3. giften en/of legaten.
 2. Solidariteitsbijdragen worden geregeld in het ‘Reglement bijdragen en vergoedingen’.
 3. Als individuele leden juridische aanspraken hebben op derden (bijvoorbeeld een zorgverzekering), wordt de steun van de SAN alleen ondergeschikt en aanvullend verleend.

Algemene groepsvergadering

Artikel 7

 1. Op uitnodiging van het bestuur komt de algemene groepsvergadering minimaal eenmaal per jaar bijeen. Deze vergadering is voorafgaand aan en ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering. Als bestuur en/of lokale groepen dat wensen, kunnen er vaker vergaderingen bijeengeroepen worden.
 2. De uitnodiging wordt tenminste 3 weken vóór de vergadering per e-mail aan de lokale groepen gestuurd. De lokale groepen zijn verantwoordelijk voor het aansluitend informeren van de leden en het kiezen van afgezanten.
 3. Elke lokale groep kan zich laten vertegenwoordigen door maximaal drie afgevaardigden.
 4. Elke lokale groep kan verzoeken om een algemene groepsvergadering.
  Het bestuur heeft één week om alle groepen hierover te berichten en de vergadering moet dan uiterlijk een maand na het indienen van de aanvraag plaatsvinden.
 5. De algemene groepsvergadering beslist bij eenstemmigheid (consensus).
  Als met alle betrokken partijen geen overeenstemming bereikt kan worden, wordt beslist met een drievierdemeerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde leden.
 6. Elke groep kan 3 stemmen uitbrengen, ongeacht hoeveel feitelijke afgevaardigden een lokale groep inbrengt.
 7. Elke lokale groep kan in de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door een andere lokale groep. Hiervoor is een schriftelijke volmacht nodig.
 8. De voorzitter van de vergadering en de notulist worden op elke algemene groepsvergadering opnieuw benoemd. Alle besluiten moeten door beiden worden vastgelegd en ondertekend.
 9. De algemene groepsvergadering is verantwoordelijk voor de volgende taken:
  1. Toelaten van lokale groepen als nieuwe leden;
  2. Overleg over regionale zaken en noodhulpvragen;
  3. Voorbespreken van wijzigingen in statuten en reglementen;
  4. Besluiten van de algemene groepsvergadering binnen 3 maanden doorvoeren.

Rekening en verantwoording

Artikel 8

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Alle gelden van de SAN mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die statutair vastgelegd en wettelijk zijn.
  Bijdragen uit fondsen van de SAN worden alleen uitgekeerd aan lokale groepen.
 3. Vanwege het karakter van het solidariteitsfonds zijn daar aparte statuten voor opgesteld. Zie hiertoe ‘Statuten solidariteitsfonds/noodfonds’.
 4. Niemand mag profiteren van uitgaven die vreemd zijn aan het doel van de SAN of van een onevenredig hoge beloning.
  Bestuursleden en commissies zetten zich vrijwillig in.
 5. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand mei een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden, waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording aflegt over zijn in het afgelopen verenigingsjaar  gevoerde bestuur.
 6. De jaarvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee mensen, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing,  vervanging en aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld in Art. 17 van het Huishoudelijk reglement.
 7. De kascommissie kan zich zonodig laten bijstaan door een deskundige op boekhoudkundig gebied. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, zoals bijvoorbeeld inzage in de kas en de waarden en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging.
 8. De aan de commissie gegeven volmacht of opdracht kan te allen tijde door de jaarvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
 9. Met goedkeuring van het jaaroverzicht door de jaarvergadering wordt het bestuur decharge verleend over het gevoerde beleid van het betrokken boekjaar, tenzij op een later moment valsheid in bewijsstukken vastgesteld wordt of zichtbaar wordt dat er andere onrechtmatigheden gepleegd zijn. 

Gewone leden, ereleden en donateurs

Artikel 9

 1. De SAN heeft naast groepsleden ook gewone leden, ereleden en donateurs.
 2. Gewone leden zijn mensen die zich aan een lokale solidariteitsgroep verbinden, omdat zij de missie van de SAN ondersteunen, in de praktijk willen brengen en daarmee  automatisch het lidmaatschap van de SAN aangaan.
 3. Tot ereleden kunnen door de algemene ledenvergadering leden worden benoemd, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de SAN. Deze benoeming wordt genomen met minimaal twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Donateurs zijn mensen of rechtspersonen, die bereid zijn de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
 5. Alle gewone leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap een eenmalige bijdrage en daarnaast een jaarlijks terugkerend bedrag voor de beheer- en administratiekosten van de SAN. De hoogte van deze bijdragen wordt vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering. Zie Art. 3 van het Huishoudelijk reglement.

Toegang en stemrecht

Artikel 10

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden, ereleden en donateurs van de SAN.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde mensen beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Ieder lid, dat niet is geschorst, heeft een stem.
 4. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.
 5. Alleen de gewone leden en ereleden hebben een stem in de algemene ledenvergadering en zijn verkiesbaar tot leden van het bestuur.
 6. Alle leden dienen zich te houden aan de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement en de dienovereenkomstig genomen besluiten.

Algemene ledenvergadering

Artikel 11

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs van de SAN.
 2. Ieder lid dat niet is geschorst heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. De algemene ledenvergadering heeft in de vereniging alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 4. Op de jaarvergadering, als bedoeld in Art. 8 lid 4 van de statuten komen aan de orde:
  1. goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering;
  2. goedkeuring van het jaarverslag;
  3. goedkeuring van het verslag door de kascommissie;
  4. goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur;
  5. behandeling/goedkeuring van voorgedragen statuutwijzigingen;
  6. benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  7. benoeming van andere commissies;
  8. benoeming van de beheerders van het solidariteitsfonds;
  9. vaststelling van lokale groepsbijdragen en eventueel overige tarieven;
  10. vaststelling van de begroting van het volgende verenigingsjaar, evenals eventuele begrotingswijzigingen met betrekking tot het lopende verenigingsjaar;
  11. verkiezing bij roulatie van voorzitter, secretaris of penningmeester;
  12. verkiezing van de andere bestuursleden;
  13. voorstellen van het bestuur;
  14. voorstellen vanuit de algemene groepsvergadering;
  15. voorstellen van ten minste vijf leden;
  16. wat verder ter tafel komt.
 5. De algemene ledenvergadering kan taken en beslissingen delegeren aan het bestuur.
 6. Andere algemene ledenvergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk acht, of wanneer het bestuur volgens de wet of de statuten daartoe verplicht is.
 7. Verder is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden, of tweetiende van het aantal stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van achtentwintig dagen.
  Wordt aan het verzoek binnen veertien dagen niet voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig Art. 12 lid 2 van de statuten.

Bijeenroepen algemene ledenvergadering

Artikel 12

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproeping geschiedt per e-mail aan alle gewone leden, ereleden en donateurs met inachtneming van een termijn van ten minste achtentwintig dagen.
 2. Zoals in Art.11 lid 7 van de statuten staat, kan het bestuur verplicht worden tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering en/of de verzoekers kunnen zelf tot een oproep overgaan.
 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 13

 1. Het lidmaatschap van de SAN wordt beëindigd:
  1. door overlijden;
  2. door opzegging door de groep en/of het lid;
  3. door opzegging door de SAN;
  4. door ontzetting;
  5. doordat de SAN ophoudt te bestaan.
 2. Opzegging van het lidmaatschap kan, zonder dat daar een opzeggingstermijn voor geldt, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur geschieden.
  Restitutie van bijdragen wordt niet gegeven.
 3. Door het bestuur kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap van lokale groepen en van leden opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden, ingeval:
  1. een lokale groep of een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de SAN handelt;
  2. de SAN door toedoen van een lokale groep of een lid op onredelijke wijze benadeeld wordt;
  3. een lokale groep of een lid, na schriftelijke aanmaning, niet of niet volledig zijn verplichte bijdrage aan de SAN heeft voldaan;
  4. een lokale groep of een lid niet meer voldoet aan de vereisten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.
  De opzegging gebeurt altijd schriftelijk en met opgave van redenen.
 4. De betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Binnen de beroepstermijn en tijdens het beroep is het lid geschorst.
 5. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting moet worden genomen met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, om welke reden dan ook, eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Bestuur

Artikel 14

 1. De SAN wordt geleid door een bestuur.
 2. Het bestuur van de SAN bestaat uit ten minste vijf leden, die worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering.
 3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden gekozen in functie. Voor zover deze de enige bestuursleden zijn, worden de overige bestuursfuncties, waaronder het vice-voorzitterschap en het vice-penningmeesterschap, door de bestuursleden onderling verdeeld.
 4. De bestuursleden hebben zitting voor 3 jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar.
 5. Telkenjare treedt ten minste een bestuurslid af volgens een door het bestuur zelf op te stellen rooster.
 6. Bestuurders dienen de belangen van de SAN en de met haar verbonden ondernemingen of organisaties.
 7. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.
 8. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, als zij daarvoor geldige redenen kan aanvoeren. Voor zo’n besluit is een meerderheid nodig van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Na ontslag van een bestuurder mag deze – van rechtswege – 5 jaar geen bestuursfunctie op zich nemen.
 9. Bij een vacature in het bestuur wordt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger benoemd.
 10. Als in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de resterende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij dit aantal zittende bestuursleden minder is dan het aantal vacatures.
  In dat geval moeten de overgebleven bestuursleden binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeenroepen, waarin de ontstane vacatures vervuld worden.
 11. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter.
 12. Bestuurders hebben een raadgevende stem in zaken waar de algemene ledenvergadering over moet besluiten. De algemene ledenvergadering moet bestuurders gelegenheid geven hun zienswijze op een zaak toe te lichten. Dat geldt voor elke bestuurder afzonderlijk. Gebeurt dat niet, dan kan het besluit dat daarop volgt ongeldig zijn.
 13. Is de inschrijving in het verenigingsregister in strijd met de bewoording of structuur van de statuten, of als wijzigingen nodig zijn vanwege wettelijke voorschriften en vereisten, dan heeft het bestuur het recht om zelfstandig passende wijzigingen aan te brengen. Het bestuur stelt de leden hiervan onmiddellijk op de hoogte.
 14. De SAN wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur, zijnde voorzitter en secretaris of voorzitter en penningmeester.
 15. Een bestuurder mag niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming wanneer hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Een tegenstrijdig belang is een direct of indirect belang dat in strijd is met het belang van de SAN.
 16. Om te voorkomen dat de overige bestuurders in de voorfase van de besluitvoering beïnvloed kunnen raken, moeten de geconflicteerde bestuurders hun medebestuurders direct hierover informeren.
 17. Als er door belangenverstrengeling geen besluit genomen kan worden, is het aan de algemene ledenvergadering om een besluit te nemen.
 18. Mocht de SAN failliet gaan om reden van wanbeleid van de bestuurders, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk.

Verkiezing tot bestuurslid

Artikel 15

 1. Voor de verkiezing van een bestuurslid stelt het bestuur een enkelvoudige voordracht op en informeert hierover de leden, tegelijk met de oproeping voor de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden.
 2. Tot uiterlijk drie dagen voor de hier bedoelde algemene ledenvergadering kunnen de leden een of meer tegenkandidaten voorstellen.
 3. Zo’n voorstel, samen met een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaten, moet schriftelijk aan het secretariaat gestuurd worden en moet zijn ondertekend door ten minste tien gewone leden.
 4. In bijzondere situaties kan ook tijdens de algemene ledenvergadering nog over een nieuwe voordracht gestemd worden, mits de voordracht ingediend wordt door tien gewone leden, samen met een schriftelijke bereidheidsverklaring van de kandidaat.

Ontstentenis- en beletregeling

Artikel 16

 1. Als er in geval van ontstentenis, bijvoorbeeld door aftreden, ontslag of overlijden van één of meerdere bestuursleden, of in geval van belet, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, onbereikbaarheid of schorsing, een situatie ontstaat die besluitvorming in de weg staat, dan komt de besluitvorming toe aan de algemene ledenvergadering.
 2. Indien de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig, langdurig of permanent waargenomen moet worden, dan bepaald de algemene ledenvergadering hoe hierin voorzien moet worden.

Voorzitterschap - notulen

Artikel 17

 1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan kan een van de andere bestuursleden als voorzitter optreden. Lukt dit ook niet, dan kiest de vergadering een voorzitter.
 2. Van het besprokene in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die aan de algemene ledenvergadering in haar eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden aangeboden. Is de secretaris afwezig, dan wijst de voorzitter een andere notulist aan.
 3. Is de vergadering bijeengeroepen door leden – zie Art. 11, lid 7 en/of Art. 24 van de statuten – dan kunnen deze ervoor kiezen proces verbaal van het verhandelde te laten opmaken door een notaris of een deurwaarder.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast en kan dit wijzigen bij een besluit, genomen met tenminste twee derde der uitgebrachte geldige stemmen. Bij zo’n besluit moet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig zijn. Is dit aantal leden niet aanwezig dan kan, onafhankelijk van het aantal leden, binnen zes maanden een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden, waarin het besluit alsnog met minimaal twee derde van de geldige stemmen genomen wordt.
 2. De algemene ledenvergadering kan zonodig ook andere reglementen vaststellen. Vaststelling van deze reglementen gebeurt, tenzij anders bepaald in het huishoudelijk reglement, bij meerderheid van stemmen.
 3. Een voorstel tot vaststelling of wijziging van een reglement moet ten minste achtentwintig dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering waarin het zal worden behandeld, aan de leden zijn verstuurd.
 4. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten doch kan overigens alles regelen waarvoor in deze statuten geen regeling is getroffen.

Wijziging statuten

Artikel 19

 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen. Wijzigingen in de statuten gaan pas in nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 2. Besluiten, bedoeld in lid 1, kunnen alleen worden genomen, als in de desbetreffende algemene ledenvergadering tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Is dit aantal leden niet aanwezig dan kan, onafhankelijk van het aantal leden, binnen zes maanden een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden, waarin met drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen tot statutenwijziging kan worden besloten.
 3. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet ten minste achtentwintig dagen voor de datum van de vergadering, waarin het zal worden behandeld, aan de leden zijn toegestuurd.

Groei van de SAN

Artikel 20

 1. De SAN brengt de visie en mogelijkheden van Artabana onder de aandacht en verstevigt de banden met andere Artabana leden door:
  1. het organiseren van bijeenkomsten en presentaties;
  2. van mens tot mens via familie, vrienden en kennissen over het gedachtegoed van Artabana te vertellen;
  3. het maken en onderhouden van een website;
  4. het praten over deze vorm van zorg bij zorgverleners;
  5. het instellen van commissies en werkgroepen;
  6. af en toe aanwezig te zijn bij andere lokale groepen in Nederland;
  7. regionale en landelijke ontmoetingsdagen te organiseren;
  8. het onderhouden van contacten met Artabana Duitsland, waar Artabana Nederland al veel steun van heeft ondervonden;
  9. het bezoeken van lokale groepen en te participeren in de regio bijeenkomsten in Duitsland;
  10. allerlei andere wettelijk geoorloofde activiteiten die aan het doel van de SAN kunnen bijdragen.

Geschillencommissie

Artikel 21

 1. Voor conflicten binnen de vereniging, die niet door bemiddeling kunnen worden opgelost, kan een geschillencommissie uitkomst bieden
 2. De geschillencommissie – bestaande uit drie mensen – nodigt beide partijen uit voor een hoorzitting, waarbij elke partij één iemand mee kan nemen die ook spreekrecht krijgt.
 3. Als na hoor en wederhoor de commissie tot een uitspraak kan komen, is deze uitspraak bindend. Beroep hiertegen is binnen de SAN niet mogelijk.

Deelbaarheidsbeding

Artikel 22

 1. Indien individuele bepalingen van deze statuten ondoeltreffend of nietig zijn of dreigen te worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze statuten.
 2. De leden verbinden zich ertoe onmiddellijke verbeteringen door te voeren in overeenstemming met deze statuten.

Ontbinding van de SAN

Artikel 23

 1. De SAN kan worden ontbonden bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Het besluit hiertoe moet worden genomen met minstens de helft van het aantal aanwezige leden.
  Is dit aantal leden niet aanwezig, dan kan, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden, op een binnen zes maanden bijeen te roepen nieuwe algemene ledenvergadering met drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding van de vereniging worden besloten.
 3. Een voorstel tot ontbinding van de SAN moet tenminste achtentwintig dagen voor de datum van de vergadering, waarin het zal worden behandeld, aan de leden der vereniging zijn verzonden.
 4. Na een besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de liquidatie/vereffening van de bezittingen van de vereniging en wie de opdracht krijgt dit uit te voeren, met inachtneming van het bepaalde in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Voor een eventueel positief saldo zal worden gezocht naar een bestemming die het  meest met de doelstellingen van de SAN overeenkomt. Artabana Duitsland zal dan ook de eerste keus zijn.
 6. Is dit niet mogelijk, dan wordt gezocht naar een organisatie die bekend is als non-profit en fiscaal bevoorrecht met een vergelijkbare sociale doelstelling als de SAN en die de gelden rechtstreeks en uitsluitend voor non-profit doeleinden zal gebruiken.
  De vereffenaar selecteert deze organisatie na overleg met de verantwoordelijke belastingdienst.

Slotbepaling

Artikel 24

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en de
overige reglementen niet voorzien.