Statuten Solidariteitsfonds/noodfonds

Artikel 1 Oprichting van het solidariteitsfonds
Artikel 2 Taak en basisprincipes
Artikel 3 Solidariteitsbijdragen
Artikel 4 Uitkeringen
Artikel 5 Beheer van het fonds
Artikel 6 Liquidatie

Oprichting van het solidariteitsfonds

Artikel 1

 1. Het solidariteitsfonds van de Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland, hierna ‘SAN’ genoemd, wordt gevuld door de solidariteitsbijdragen van de lokale Artabana solidariteitsgemeenschappen (hierna lokale groepen genoemd) die door de SAN zijn toegelaten. Het solidariteitsfonds is een onafhankelijk vermogen en wordt beheerd door beheerders. Belastingregels ter vrijstelling van het vermogen nog invoeren.

Taak en basisprincipes

Artikel 2

 1. De grondslag van het solidariteitsfonds is gebaseerd op vertrouwen in de lokale groepen die ermee samenwerken.
 2. De taak van het solidariteitsfonds is om leden van de lokale groepen – vanuit de menselijke solidariteit die wordt beoefend in de solidariteitsgemeenschappen en vanuit het vrijwillig aanvaarden van verantwoordelijkheid voor elkaar – economische hulp te bieden op hun persoonlijk herstelpad, zonder te streven naar winst. Het solidariteitsfonds is hiervoor opgericht en vormgegeven.
 3. Op aanvraag van lokale groepen kan vanuit het solidariteitsfonds financiële hulp geboden worden bij buitengewone kosten als gevolg van ziekte of ongevallen. Daarbij gaat het om kosten die voor het lid niet op te brengen zijn, maar zonder dat het lid enig wettelijk recht daarop kan doen gelden.
 4. Op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit worden individuele en persoonlijke gezondheidszorg en de vrije keuze van een individueel herstelpad mogelijk gemaakt.
 5. Het solidariteitsfonds wil leden van de lokale groepen helpen om de financiële aspecten van gezondheidszorg en ziektebeheer onder controle te krijgen.
 6. De giften uit dit fonds zijn bedoeld om de nood te lenigen, maar kennen ook beperkingen wanneer de aanwezige gelden tekortschieten.
 7. De beheerders respecteren en beschermen de privacy van de leden. Bij individuele gezondheids- en ziektesituatie van leden geven zij geen advies, stellen zij geen regels, worden geen medische gegevens verzameld en wordt geen economische druk uitgeoefend.

Solidariteitsbijdragen

Artikel 3

 1. De lokale groepen die bij het solidariteitsfonds zijn aangesloten, bieden het de middelen die het nodig heeft om zijn taken uit te voeren in de vorm van solidariteitsbijdragen.
 2. Om dit mogelijk te maken ontvangt het solidariteitsfonds een bepaald deel van de som van de solidariteitsbijdragen die door de gewone leden van de lokale groepen worden betaald.
  Zie het ‘Reglement bijdragen en vergoedingen’ voor verdere uitleg.
 3. Het solidariteitsfonds werkt naar behoren als zijn uitgaven niet hoger zijn dan zijn inkomsten. De in- en uitstroom van financiële middelen worden aangemerkt als inkomsten en uitgaven.

Uitkeringen

Artikel 4

 1. Binnen het kader van de mogelijkheden van het solidariteitsfonds wordt gestreefd het bedrag van de buitengewone kosten voor het omgaan met ziekte en herstel te vereffenen.
 2. De behoefte aan hulp van de aanvragende gemeenschap moet worden onderzocht. Het doel is de bestaansmiddelen van de betrokkene zoveel mogelijk veilig te stellen en sociale problemen te voorkomen.
 3. Zolang Artabana Nederland en daarmee het noodfonds nog in opbouwfase verkeert, moet er behoudend om worden gegaan met uitkeringen.
 4. Er bestaat geen wettelijk recht op uitkeringen uit het solidariteitsfonds. Dat wordt ook niet gerechtvaardigd door solidariteitsbijdragen aan het solidariteitsfonds of door herhaalde of regelmatige betalingen uit het solidariteitsfonds.

Beheer van het fonds

Artikel 5

 1. De algemene ledenvergadering van de SAN kiest minstens twee beheerders die samen met het bestuur verantwoordelijk zijn voor het lopende beheer van het solidariteitsfonds voor een periode van één jaar.
 2. De beheerders stellen procedureregels op.
 3. De beheerders vertegenwoordigen het solidariteitsfonds extern.
 4. De beheerders beslissen samen met het bestuur over de uitkeringen uit het solidariteitsfonds in de zin van Art. 2 van deze statuten.
 5. Beslissingen worden unaniem genomen. Als dit niet lukt met de inzet van alle betrokkenen, beslissen zij met drievierdemeerderheid.
 6. Stemmen kan ook schriftelijk of per e-mail buiten de vergaderingen om.
 7. De penningmeester van de SAN krijgt de opdracht/machtiging om de besluiten uit te voeren. De penningmeester en zijn plaatsvervanger zijn door deze machtiging bevoegd om de gelden over te maken.

Liquidatie

Artikel 6

 1. Het solidariteitsfonds van de SAN kan worden ontbonden bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Om dit besluit te kunnen nemen, moeten tenminste de helft van het aantal leden aanwezig zijn in de desbetreffende algemene ledenvergadering. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden, op een binnen zes maanden bijeen te roepen nieuwe algemene ledenvergadering met drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding van het solidariteitsfonds van de SAN worden besloten.
 3. Een voorstel tot ontbinding van het solidariteitsfonds van de SAN moet ten minste achtentwintig dagen voor de datum van de vergadering waarin het zal worden behandeld aan de leden van de vereniging zijn verzonden.
 4. Na een besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de liquidatie/vereffening van de bezittingen van het solidariteitsfonds van de SAN en wie daartoe de opdracht krijgt dit uit te voeren, dit met inachtneming van het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Voor een eventueel batig saldo zal worden gezocht naar een bestemming die het meest met het doelstellingen van de SAN overeenkomt. Artabana Duitsland zal dan ook de eerste keus zijn.
 6. Als dit niet mogelijk zal zijn, dan wordt gezocht naar een vennootschap die erkend is als non-profit en fiscaal bevoorrecht en die een vergelijkbare sociale doelstelling kent als de SAN en die de gelden rechtstreeks en uitsluitend voor non-profit doeleinden zal gebruiken. De vereffenaar selecteert deze vennootschap na voorafgaand overleg met de verantwoordelijke belastingdienst.