Reglement Bijdragen en Vergoedingen

Artikel 1 Lidmaatschapsbijdragen​
Artikel 2 Aspiranten
Artikel 3 Solidariteitsfondsen
Artikel 4 Beleid van de lokale solidariteitsgroepen

Lidmaatschapsbijdragen

Artikel 1

 1. De algemene ledenvergadering stelt de hoogte van de jaarlijkse bijdrage van de leden in de administratieve- en beheerkosten van de vereniging vast.
  Per 2021 is deze vastgesteld op jaarlijks € 10,-
  Tevens is bij het aangaan van het lidmaatschap éénmalig € 20,- verschuldigd.
 2. Deze bijdragen zijn in zijn geheel verschuldigd ongeacht het tijdstip in het verenigingsjaar waarop het lidmaatschap aanvangt. Deze bijdragen worden bij het aangaan van het lidmaatschap voldaan aan de penningmeester van de groep. De groepspenningmeester maakt deze bijdragen direct over naar de penningmeester van de SAN. Tegelijk hiermee stuurt hij het volledig ingevulde registratieformulier van het nieuwe lid.
 3. Het behoort tot de taak van de lokale Artabana solidariteitsgemeenschap om voor alle leden uit de groep hun individuele jaarlijkse bijdrage voor het nieuwe kalenderjaar voor 1 februari aan de penningmeester van de SAN over te maken.
  Tegelijk hiermee sturen zij het volledig ingevulde groepsregistratieformulier. Elke lokale groep krijgt hierover aan het eind van het lopende kalenderjaar bericht.

Aspiranten

Artikel 2

 1. Mensen die zich graag bij een lokale groep aan willen sluiten, maar waar b.v. de afstand tot de dichtstbijzijnde groep een belemmering is, kunnen zich wel alvast inschrijven.
 2. Daarmee ben je nog geen lid en heb je nog geen andere rechten dan van tijd tot tijd op de hoogte gehouden worden van mogelijkheden die zich voor kunnen doen en wellicht tot aansluiting bij een groep kunnen leiden.
 3. De aspirant ondersteunt de SAN met een jaarlijkse commitmentsbijdrage van € 10,-

Solidariteitsfondsen

Artikel 3

 1. De SAN ontvangt zijn middelen om zijn statutaire doeleinden te verwezenlijken via solidariteitsbijdragen van de lokale groepen.
 2. Elk lid van een lokale groep kan de hoogte van het maandelijks bedrag van zijn solidariteitsbijdrage zelf bepalen (Lid 4). Na instemming van de andere groepsleden wordt dit een afspraak. Bij verandering van omstandigheden kan dit zonodig herzien worden.
 3. De maandelijkse solidariteitsbijdragen van de leden van de lokale groepen worden voornamelijk gebruikt om financiële ondersteuning te bieden in noodsituaties en om kosten te vergoeden die voortvloeien uit het in stand houden of herstellen van de gezondheid.
 4. Om zo goed mogelijk aan de eigen zorgvragen en die van anderen binnen de gehele Artabana solidariteitsgemeenschap te kunnen voldoen en zekerheidsfondsen te kunnen opbouwen, verbindt elk lid en elke lokale groep zich aan de volgende verdeling van de maandelijkse solidariteitsbijdrage, inclusief buitengewone donaties:
  • 60% voor de opbouw van het vermogen binnen de groep en voor het eventuele eigen gebruik;
  • 20% voor opbouw van een fonds dat een ruimere bestemming heeft (regiofonds);
  • 20% voor opbouw van het solidariteitsfonds (noodfonds) van de SAN.
 5. De 20% voor het regiofonds blijft, net als de 60% voor eigen gebruik of groepsvermogen, binnen de lokale groep, maar wordt apart gehouden. De 20% voor het noodfonds wordt ieder kwartaal overgemaakt naar de SAN.

  Als aan een zorgvraag niet meer voldaan kan worden, omdat het eigen- en groepsvermogen tekort schiet, kan het regiodeel aangesproken worden. Kan ook met gebruik hiervan aan de zorgvraag niet voldaan worden, dan wordt aan de andere Artabana groepen een verzoek gedaan voor een bijdrage vanuit hun regiodelen. Als ook het gehele regiofonds onvoldoendebij kan dragen, kan er een verzoek gedaan worden aan het noodfonds.

 6. Wanneer het noodfonds van de SAN volgens de gebruikelijke procedure, dat wil zeggen na de uitputting van de middelen van de betrokken lokale groep en na de uitputting van het gehele regiofonds, niet in staat zal zijn een noodzakelijke uitkering te doen, doet zich het geval van een groot verlies voor.
 7. In geval van een groot verlies verbinden alle andere lokale groepen zich er met hun solidariteitsmiddelen toe om deze uitkering op verzoek van de penningmeester van de SAN zo mogelijk te verstrekken.
 8. Ter beoordeling van het bestuur zou in uiterst geval nog een bijdrageverzoek aan Artabana Duitsland gericht kunnen worden.

Beleid van de lokale solidariteitsgroepen

Artikel 4

 1. Elke lokale Artabana groep gaat zorgvuldig om met de toelating van nieuwe leden. Soms moet er een afweging gemaakt worden of reeds bekende zorgvragen van nieuwe leden de beschikbare middelen direct al gaan uitputten, zodat ieder groepslid een hogere bijdrage zou moeten leveren om dit te kunnen compenseren. Zijn de andere leden daartoe bereid? Zijn de andere lokale groepen daartoe bereid? Is de SAN daartoe bereid? Uiteindelijk heeft de algemene ledenvergadering hierover het laatste woord. Artabana kan alleen voortbestaan/groeien als er een opbouw van middelen kan plaatsvinden.
 2. Elke lokale groep heeft de vrijheid om te kiezen voor een eenvoudige manier van boekhouden en alleen met contant geld te werken, of over te stappen naar een rechtsvorm, zodat er een bankrekening geopend kan worden. In beide gevallen kan het bestuur met raad en daad bijstaan.
 3. De financiële administratie van elke afzonderlijke groep moet beheerd worden door een penningmeester die hiervoor verantwoording draagt. Na elk kwartaal, als de inkomsten en uitgaven geadministreerd zijn, laat de penningmeester het bestuur weten, welke middelen de groep op dat moment ter beschikking heeft en stort hij 20% van de maandelijkse inleg in het noodfonds. De SAN blijft daardoor zicht houden op de totale financiële situatie en kan zonodig de groepen ook van advies dienen als er zich problemen voor zouden doen.
 4. Met regelmaat zal er een treffen plaatsvinden van bestuur en afgevaardigden van de lokale groepen om te overleggen en ervaringen uit te wisselen.