Huishoudelijk reglement

Leden

Artikel 1 Definiëring leden
Artikel 2 Toelating leden
Artikel 3 Lidmaatschapsbijdrage
Artikel 4 Opzegging
Artikel 5 Rechten
Artikel 6 Mutaties

Donateurs

Artikel 7 Aanmelding
Artikel 8 Donatie
Artikel 9 Opzegging
Artikel 10 Rechten

Bestuur

Artikel 11 Taken en bevoegdheden
Artikel 12 Besluiten
Artikel 13 Instemming
Artikel 14 Voorzitter
Artikel 15 Secretaris
Artikel 16 Penningmeester
Artikel 17 Kascommissie
Artikel 18 Onkosten

Vaste en tijdelijke commissies

Artikel 19 Commissies

Algemene ledenvergadering

Artikel 20 Besluitvorming

Slotbepalingen

Artikel 21 Herziening reglement

Leden

Definiëring leden

Artikel 1

 1. Leden van de Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland (verder ‘SAN’) zijn allereerst onder te verdelen in:
  1. lokale solidariteitsgemeenschappen (groepsleden, waarbij de hele groep als één lid gezien wordt) en
  2. individuele leden.
 2. De lokale groepen zijn onafhankelijk actief in alle regionale aangelegenheden. Elke groep handelt op basis van de visie, statuten en reglementen van de SAN. Elke groep heeft minimaal een voorzitter en een penningmeester.
 3. De individuele leden zijn onder te verdelen in:
  1. gewone leden;
  2. ereleden en
  3. donateurs.
 4. Gewone leden zijn mensen die zich aan een lokale solidariteitsgroep verbonden hebben, omdat zij de missie van de SAN ondersteunen en in de praktijk willen brengen en daarmee automatisch het lidmaatschap van de SAN aangaan.
 5. Ereleden zijn mensen, die zich voor de SAN bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 6. Donateurs zijn mensen of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

Toelating leden

Artikel 2

 1. De algemene groepsvergadering beslist over de toelating van een lokale groep tot de SAN. Het bestuur controleert hiertoe op voorhand de schriftelijke documenten van deze groep en kan in de algemene groepsvergadering tot een akkoord ‘onder voorbehoud’ komen.
 2. Als een gewoon lid zich bij een groep aanmeldt, bedoeld in Art. 9, lid 2 van de statuten, is het aan de leden van de betreffende groep of deze toegelaten wordt. Bij acceptatie volgt een schriftelijke registratie van onder meer familienaam, roepnaam, geb. datum, adres en woonplaats,  telefoonnummer en e-mail adres. De penningmeester van de lokale groep zorgt voor het melden van deze registratie samen met de verschuldigde bijdragen aan de penningmeester van de SAN, conform Art. 3 van dit reglement.
 3. Als de groep toelating weigert, dan gebeurt dat onder opgave van redenen.

Lidmaatschapsbijdragen

Artikel 3

 1. De algemene ledenvergadering stelt de hoogte vast van de jaarlijkse bijdragen in de administratieve- en beheerkosten van de vereniging. Per 2021 is deze vastgesteld op jaarlijks € 10,- per individueel lid. Daarnaast betaalt het nieuwe lid voor het lidmaatschap éénmalig € 20,-.
 2. Deze bijdragen zijn in zijn geheel verschuldigd ongeacht het tijdstip in het verenigingsjaar waarop het lidmaatschap begint. Deze bijdragen worden bij het aangaan van het lidmaatschap voldaan aan de penningmeester van de groep. De groepspenningmeester maakt de bijdragen vervolgens direct over naar de penningmeester van de SAN. Tegelijk hiermee stuurt hij het volledig ingevulde registratieformulier van het nieuwe lid.
 3. Het is de taak van de lokale groep om voor alle groepsleden hun individuele jaarlijkse bijdrage voor het nieuwe kalenderjaar voor 1 februari aan de penningmeester van de SAN over te maken. Tegelijk hiermee sturen zij het volledig ingevulde groepsregistratieformulier. Elke lokale groep krijgt hierover aan het eind van het lopende kalenderjaar bericht.
 4. Het op tijd betalen van bovengenoemde bijdrage(n) waarborgt het recht op het lidmaatschap van ieder lid.
 5. Zie ook het ‘Reglement bijdragen en vergoedingen’.

Opzegging

Artikel 4

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur van de SAN. Restitutie van bijdragen wordt niet gegeven.
  Zie voor de volledigheid Art. 13 van de Statuten.

Rechten

Artikel 5

 1. De leden ontvangen alle informatie en aankondigingen, zoals jaarverslagen en publicaties, die voor hen van belang zijn via de e-mail.
 2. Alle gewone leden, ereleden en donateurs van de SAN hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
 3. Alleen de gewone leden en ereleden hebben een stem in de algemene ledenvergadering en zijn verkiesbaar tot leden van het bestuur.
 4. Zie voor de volledigheid Art. 10 van de Statuten.

Mutaties

Artikel 6

 1. De groepssecretaris is verplicht wijzigingen van ledengegevens, in het bijzonder veranderingen in hun e-mailadres en woonadres, tijdig aan de secretaris van de SAN door te geven.

Donateurs

Aanmelding

Artikel 7

 1. Aanmelding als donateur gebeurt schriftelijk bij het bestuur. Het bestuur neemt uiterlijk op de eerstvolgende bestuursvergadering hierover een besluit. De secretaris deelt dit besluit schriftelijk aan de aanvrager mee.

Donaties

Artikel 8

 1. De minimum donatie bedraagt € 50,- per jaar voor mensen en € 100,- voor rechtspersonen.

Opzegging

Artikel 9

 1. Opzegging van het donateurschap gebeurt schriftelijk. De secretaris bevestigt binnen vier weken de ontvangst van deze kennisgeving.

Rechten

Artikel 10

 1. Donateurs ontvangen de jaarverslagen en convocaties.
 2. Donateurs hebben het recht alle ledenvergaderingen bij te wonen.
 3. Donateurs hebben geen stemrecht.
 4. Indien de donateur een rechtspersoon is, kan deze zich door ten hoogste drie mensen laten vertegenwoordigen.

Bestuur

Taken en bevoegdheden

Artikel 11

 1. Aan het bestuur is het besturen van de SAN opgedragen.
 2. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.
 3. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter.
 4. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of secretaris.

Besluiten

Artikel 12

 1. Als het bestuur voltallig bijeen is, kan het elk besluit nemen in het belang van de SAN, mits niet in strijd met de statuten.
 2. Is het bestuur niet voltallig bijeen, dan kan het alleen besluiten nemen over punten die op de agenda geplaatst zijn.

Instemming

Artikel 13

 1. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen als meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 2. De voorzitter kan ook schriftelijk om de mening van zijn medebestuurders vragen, als er zonder uitstel een besluit genomen moet worden.
 3. Een op deze wijze unaniem genomen besluit geldt als een gewoon besluit.

Voorzitter

Artikel 14

 1. De voorzitter zorgt samen met de overige bestuursleden voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van de SAN.
  De voorzitter:
  • leidt de bestuursvergaderingen, de algemene groepsvergaderingen en de algemene ledenvergadering;
  • bereidt samen met de andere bestuursleden de algemene ledenvergadering voor;
  • zorgt voor een goede taakverdeling en houdt daar toezicht op;
  • vertegenwoordigt de SAN naar buiten (regionaal en internationaal);
  • doet de ‘public relations’ van de vereniging, is aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht te bemiddelen in conflicten en is daarbij motiverend, eenduidig, transparant en integer. Kortom hij is het uithangbord en het boegbeeld van de SAN;
  • neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen;
  • legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af aan de leden van de SAN.

Secretaris

Artikel 15

 1. De secretaris zorgt samen met de overige bestuursleden voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van de SAN.
 2. De secretaris is het geheugen van de SAN, zowel op de korte als op de lange termijn. Hij archiveert, voert de correspondentie van de SAN, moet punctueel en systematisch zijn en is belast met:
  1. het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen, de algemene groepsvergaderingen en de jaarvergadering;
  2. het beheer en de verantwoording van de ingekomen stukken en het jaarverslag;
  3. het administreren en veranderingen doorvoeren van de gegevens van leden en donateurs van de SAN;
 3. De secretaris maakt het jaarverslag over de verrichtingen van de SAN in het afgelopen kalenderjaar. Dit wordt eerst in het bestuur besproken en daarna in de algemene ledenvergadering.
 4. De secretaris verzorgt de uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering.
 5. De secretaris is transparant en integer en wat hij doet en vastlegt moet op een manier gebeuren die voor opvolgers begrijpelijk is.
 6. Hij moet kunnen delegeren. De vice-voorzitter is degene die de secretaris kan bijstaan.

Penningmeester

Artikel 16

 1. De penningmeester zorgt samen met de overige bestuursleden voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van de SAN.
 2. Hij is belast met het innen van contributies, bijdragen, donaties en solidariteitsbijdragen en met het beheer van de gelden en bezittingen.
 3. Na ontvangst en verwerken van bijdragen en registratieformulieren van nieuwe leden, zie ook Art. 3 van dit reglement, stuurt hij de registratieformulieren direct door naar de secretaris.
 4. Hij legt jaarlijks op de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af.
 5. Bij (tussentijds) aftreden stelt de penningmeester binnen een maand na zijn aftreden al zijn desbetreffende boeken en bescheiden bijgewerkt in handen van de voorzitter. Bij schorsing, ontslag of overlijden van de penningmeester worden zijn kas en boekhouding direct overgenomen door een van de overige bestuursleden.
 6. De penningmeester is transparant en integer en draagt er zorg voor dat de onder zijn beheer staande gelden op een door het bestuur te bepalen wijze op een rekening bij een bankinstelling ondergebracht zijn.
 7. De penningmeester maakt een financieel jaarverslag dat op de algemene ledenvergadering behandeld wordt.
 8. Gekoppeld aan de penningmeesterfunctie, maar absoluut in een andere persoon, is de controle van de financiële administratie en het jaarverslag. Dit kan een onafhankelijke derde, of een door het bestuur te benoemen kascommissie zijn.

Kascommissie

Artikel 17

 1. De leden van de kascommissie als bedoeld in Art. 8, lid 6 van de Statuten worden voor twee jaar benoemd. Herbenoeming kan niet binnen een termijn van drie jaar plaats vinden. Ter wille van de continuïteit treden niet alle leden tegelijkertijd af.
 2. Is voor het onderzoek van de rekening en de verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis nodig, dan kan de kascommissie zich laten bijstaan door een deskundige. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 3. De aan de commissie gegeven volmacht of opdracht kan te allen tijde door de jaarvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
 4. Met goedkeuring van het jaaroverzicht door de jaarvergadering wordt het bestuur decharge verleend over het gevoerde beleid van het betrokken boekjaar, tenzij op een later moment valsheid in bewijsstukken vastgesteld wordt of zichtbaar wordt dat er andere onrechtmatigheden gepleegd zijn.

Onkosten

Artikel 18

 1. De aantoonbaar gemaakte reiskosten door bestuursleden mogen op vertoon van bonnetjes worden gedeclareerd en vergoed. Bij het niet (kunnen) tonen van bonnetjes wordt aansluiting gezocht bij de tarieven die gelden voor het afgelegd traject zoals vermeld op het openbaar vervoer platform https://9292.nl.
 2. Gezocht zal worden naar mogelijkheden om zo voordelig mogelijk bij elkaar te komen.

Vaste en tijdelijke commissies

Commissies

Artikel 19

 1. Het Bestuur en de ledenvergadering kunnen beide commissies instellen.
 2. Het kan hierbij gaan om zowel adviserende als uitvoerende taken.
 3. De taken van de hier bedoelde commissies kunnen in een reglement nader worden omschreven.

Algemene ledenvergadering

Besluitvorming

Artikel 20

 1. Het op de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Dit wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een algemene ledenvergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of de wet anders bepalen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 6. Als bij een verkiezing die over mensen gaat niemand bij de eerste stemming de meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.
 7. Staken de stemmen over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van mensen, dan is het voorstel verworpen.
 8. Stemmingen die niet gaan over de verkiezing van mensen, gebeuren mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit wenst. Stemmingen over mensen gebeuren schriftelijk.
 9. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
 10. Besluitvorming bij acclamatie (bijv. door applaus of gejuich) is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

Slotbepalingen

Herziening reglement

Artikel 21

 1. Herziening van dit reglement kan aanhangig gemaakt worden op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.