Uitnodiging - 1e Algemene Ledenvergadering Artabana

Lieve mensen,

Het oprichtingsbestuur van ‘Solidariteitsgemeenschap Artabana Nederland’ (SAN) wil graag nog even inhoudelijk ingaan op de 1e Algemene Ledenvergadering die op 6 juni 2021 voor alle leden van de aangesloten groepen gehouden zal worden in Aalsmeer.

Dit is een bijzonder gebeuren. Uit twee jaar pionieren met losse lokale groepen, is de overkoepelende vereniging voortgekomen en daarmee is de stap vooruit gemaakt om ook in Nederland te komen tot een landelijk financieel buffer (noodfonds).

Geheel naar voorbeeld van de Zwitsers/Duitse Artabana traditie is de SAN tot stand gekomen en in de vergadering met alle 5 groepen op 18 april jl. heeft Wulfing Kranenbroeker (contactpersoon met Artabana Duitsland) ons nogmaals verzekerd, dat wij op financiële hulp mogen rekenen bij een zorgvraag die al onze eigen middelen overstijgt.

Artabana drijft op vertrouwen, transparantie en een platte structuur. De besluitvorming vindt plaats in de Algemene ledenvergadering. Bestuur en commissies worden samengesteld en aangesteld in de Algemene ledenvergadering. Daar wordt door het bestuur uitleg gegeven over hun verrichtingen van het afgelopen jaar en een overzicht gegeven van de huidige financiële situatie. Deze vergadering is dan ook voor ieder lid van de SAN belangrijk en tegelijk iets waar we met zijn allen een feestelijk en ontmoetend gebeuren van kunnen maken. Een nuttig en gezellig evenement.

We gaan daarvoor een ruimte gebruiken van mensen uit de groep van Aalsmeer en bieden een tegenprestatie door hen een uurtje te helpen in hun tuin.
De ruimte in Aalsmeer bestaat uit een zaal van ca 10 x 10 m2.
Aangrenzend is een soortgelijke ruimte die tijdelijk als hun woonruimte met keuken is ingericht door de gastvrije eigenaren. Anderhalve hectare aan (biologische) tuin, sloten en meren maakt dit tot een unieke locatie in de Randstad.
Het aantal stoelen in de zaal is beperkt . Het is gewenst om, zo mogelijk, een eigen klapstoeltje of zitkussen mee te nemen.
De lunch tussen 12:00 en 13:00 uur doen we graag op basis van een vegetarische potluck.
Neem voor jezelf iets mee en liefs nog iets meer, indien dat mogelijk is, om op de lunchtafel te zetten voor algemeen gebruik. Dan ontstaat er vanzelf een spannend feestmaal met voor ieder iets naar smaak.

We vragen aan alle deelnemers om strikt te achten op de programmatijden, en je daar aan te committeren. Dan kunnen we de uren die wij in Aalsmeer tezamen zijn optimaal benutten om elkaar te leren kennen en Artabana tot iets van ons allemaal te maken.

Om het geheugen op te frissen hieronder Art. 11 – Algemene ledenvergadering. Het leest wat strak en formeel, maar geeft daardoor wel duidelijkheid en bij voorbaat antwoord op mogelijke vragen. De rode tekstregels zijn voor nu het belangrijkst en die gaan zeker aan bod komen. Maar hoe dan ook… dit wordt het moment van eenwording waar we 2½ jaar naar uitgekeken hebben.

Artikel 11

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs van de SAN.
 2. Ieder lid dat niet is geschorst heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. De algemene ledenvergadering heeft in de vereniging alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 4. Op de jaarvergadering, als bedoeld in Art. 8 lid 4 van de statuten komen aan de orde:
  1. goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering;
  2. goedkeuring van het jaarverslag;
  3. goedkeuring van het verslag door de kascommissie;
  4. goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur;
  5. behandeling/goedkeuring van voorgedragen statuutwijzigingen;
  6. benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  7. benoeming van andere commissies;
  8. benoeming van de beheerders van het solidariteitsfonds;
  9. vaststelling van lokale groepsbijdragen en eventueel overige tarieven;
  10. vaststelling van de begroting van het volgende verenigingsjaar,
  11. evenals eventuele begrotingswijzigingen met betrekking tot het lopende verenigingsjaar;
  12. verkiezing bij roulatie van voorzitter, secretaris of penningmeester;
  13. verkiezing van de andere bestuursleden;
  14. voorstellen van het bestuur;
  15. voorstellen vanuit de algemene groepsvergadering;
  16. voorstellen van ten minste vijf leden;
  17. wat verder ter tafel komt.
 5. De algemene ledenvergadering kan taken en beslissingen delegeren aan het
  bestuur.

Als voorzitter van het oprichtingsbestuur heb ik veel werk verricht aan de totstandkoming van de SAN en nu dit eenmaal gerealiseerd is, draag ik graag de functie over aan iemand, die zich een volgende termijn voor de SAN in wil zetten. En dat hoeft niet alleen, want ook is er de plaats van vice-voorzitter nog in te vullen.

De penningmeester ‘Gerhard Borgert’ heeft de boekhouding ingericht en vindt het prima om zijn functie nog aan te houden, maar als er ook andere kandidaten voor deze functie zijn, dan gaat er gestemd worden. En ook hier blijft de plaats van vice-penningmeester nog in te vullen.

De secretaris ‘Amadon Teunissen’ verblijft momenteel in Portugal en deze functie moet nu ook ingevuld gaan worden. Secretaris en vice-voorzitter kan ook samen gaan.

Dan is er nog een kascommissie van 2 mensen te kiezen, die een toeziende taak heeft ten aanzien van de financiële boekhouding.

Beheerders van het solidariteitsfonds en leden van de arbitragecommissie, kunnen ook gekozen worden als de noodzaak daartoe zich voor gaat doen.
Uiteraard gaat de ledenvergadering 6 juni over dit voorstel beslissen.

In deze brief wil ik graag aan jullie de vraag voorleggen: “Wie wil een functie vervullen in de SAN en daarmee een bijdrage leveren aan het gezond houden van Artabana Nederland?” Als je nu al weet, dat je je beschikbaar wilt stellen voor één of meerdere functies, zou je dat dan al voor de vergadering kenbaar willen maken? Laat mij dat dan a.u.b. weten via de mail.
Zeven te kiezen functies nog even op een rij:

 1. Voorzitter
 2. Vice-voorzitter
 3. Penningmeester
 4. Vice-penningmeester
 5. Secretaris
 6. Kascommissie 1
 7. Kascommissie 2

Invulling van de dag:

11.00 – 12.00
Binnenkomst en kennismaking met elkaar.

12.00 – 13.00
Gezamenlijke maaltijd.

13.00 -14.30
1e Deel van de vergadering: korte uitleg over de totstandkoming en het beantwoording van vragen en stemmen over de invulling van de bestuursfuncties.

14.30 – 15.30
Genieten van het buitengebeuren en voor wie zich in wil zetten, de handen uit de mouwen steken.

15.30 – 17.00
2e Deel van de vergadering: wat ter tafel komt en koers uitzetten voor datgene wat wij met z’n allen in Artabana belangrijk vinden.

17.00 –
Buiten nog wat nagenieten …..

We gaan er met ons allen iets moois van maken!

Rob Pietersen